پارلمان بودجه سال 2021 قرقیزستان را در تاریخ 25 نوامبر بررسی خواهد کرد

پارلمان بودجه سال 2021 قرقیزستان را در تاریخ 25 نوامبر بررسی خواهد کرد

Tainynews سرویس مطبوعاتی پارلمان گزارش داد ، جلسه بعدی پارلمان قرقیزستان در تاریخ 25 نوامبر برگزار می شود.

پارلمان انتخاب آلیزا سلتونبکووا برای وزیر کار را بررسی خواهد کرد. اصلاحات در قطعنامه پارلمان در مورد تأیید اعضای کمیته های آن ؛ اصلاحات در قانونگذاری در بخش ساخت و ساز ؛ اصلاحات در قانون بودجه سال 2020 و پیش بینی 2021-2022 ؛ پیش نویس قانون بودجه 2021 و پیش بینی 2022-2023 اصلاحات در قانون بودجه.

Author: admin