پیش نویس قانون اساسی پیشنهادی ، دستاوردهای اصلاح قانون گذاری و قضایی در قرقیزستان را از بین می برد

پیش نویس قانون اساسی پیشنهادی ، دستاوردهای اصلاح قانون گذاری و قضایی در قرقیزستان را از بین می برد

Tainynews – گلمیرا ماماتکریموا ، کارشناس ، در جلسه کنوانسیون قانون اساسی امروز گفت: – پیش نویس پیشنهادی قانون اساسی شامل مقرراتی است که تمام دستاوردهای اصلاحات قضایی و قانونی در قرقیزستان را از بین می برد.

Author: admin