دادگاه مصوبه کمیسیون مرکزی انتخابات را برای احیای اختیارات نماینده مجلس تکبه به نامعتبر اعلام کرد

دادگاه مصوبه کمیسیون مرکزی انتخابات را برای احیای وظیفه نماینده مجلس تکابایف بی اعتبار دانست

Tainynews – دادگاه اداری امروز مصوبه کمیسیون مرکزی انتخابات را برای احیای مأموریت پارلمانی عموربک تکایبایف نامعتبر اعلام کرد.

به این ترتیب دادگاه ادعای مطرح شده توسط تمیرلان اورموكف را كه خواستار بی اعتبار كردن مصوبه داده شده CEC در 14 اكتبر بود ، تأیید كرد.

Author: admin