تاجیکستان کتابهای رحمان را به کتابخانه ملی مالزی تحویل می دهد

تاجیکستان کتابهای رحمان را به کتابخانه ملی مالزی تحویل می دهد

Tainynews وزارت امور خارجه تاجیکستان گزارش داد ، اردشیر قدیری سفیر تاجیکستان در مالزی از کتابخانه ملی مالزی بازدید کرد و با مدیر کل کتابخانه Maizan bint Ismoil دیدار کرد.

در این دیدار ، طرفین در مورد ایجاد همکاری بین کتابخانه های ملی تاجیکستان و مالزی تبادل نظر کردند و در این زمینه امضای تفاهم نامه را ضروری دانستند. آنها همچنین بر اهمیت تلاش های مشترک برای توسعه و تقویت همکاری به نفع مردم دو کشور تأکید کردند.

در همان زمان ، سفیر جمهوری تاجیکستان کتاب های رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان را به کتابخانه ملی مالزی تحویل داد.

Author: admin