در روز 32 مورد ویروس کرونا در مغولستان گزارش شده که در مجموع 672 مورد بوده است

در روز 32 مورد ویروس کرونا در مغولستان گزارش شده که در مجموع 672 مورد بوده است

Tainynews – مغولستان در 23 نوامبر 4535 آزمایش ویروس کرونا را انجام داد و 32 آزمایش مثبت بود رئیس گروه نظارت و تحقیقات در مرکز ملی بیماری های واگیر (NCCD) A. Ambaselmaa در 24 نوامبر.

در کل کشور به 672 مورد رسیده است که 342 مورد بهبود یافته است.

هیچ کشته ای از ویروس کرونا گزارش نشده است.

Author: admin