در روز 20 مورد از ذات الریه مانند COVID-19 در قزاقستان ثبت شده است

20 مورد پنومونی مانند COVID-19 در روز در قزاقستان ثبت شده است

Tainynews – وزارت بهداشت در 24 نوامبر اعلام کرد ، در طی روز گذشته 20 مورد از ذات الریه مانند COVID-19 در قزاقستان ثبت شده است.

1 مورد مرگ و 30 مورد بهبودی گزارش شد.

بطور كامل از اول آگوست ، 41203 مورد ذات الریه ، 428 مورد مرگ و 30 086 مورد بهبودی گزارش شده است.

Author: admin