وزارت بهداشت: قرقیزستان شاهد شیوع Covid-19 است

وزارت بهداشت: قرقیزستان شاهد شیوع Covid-19 است

Tainynews Ainura Akmatova ، نماینده وزارت بهداشت ، گفت: قرقیزستان شاهد کاهش شیوع Covid-19 است.

از شماره تولیدمثل عفونت برای ارزیابی وضعیت اپیدمیولوژیک کشور استفاده می شود که نشان دهنده توانایی انتقال یک فرد به دیگران به دیگران است. اگر این عدد در حد 1 باشد ، این به معنای تثبیت وضعیت اپیدمیولوژیک در سطح معینی است. اگر کمتر از 1 باشد ، به معنای کاهش میزان شیوع است.

آینورا آکماتووا تأکید کرد: “تعداد تولید مثل امروز کمتر از 1 است ، این امر از کاهش شیوع عفونت ویروس کرونا می گوید. با این حال ، وضعیت اپیدمیولوژیک به طور پایدار متشنج است. به همین دلیل ما نباید آرام باشیم و باید به اقدامات پیشگیرانه احترام بگذاریم.”

481 مورد جدید Covid-19 تا صبح 24 نوامبر در قرقیزستان ثبت شده است.

Author: admin