53،662 نمونه آزمایش COVID-19 گرفته شده در قرقیزستان

53،662 نمونه آزمایش COVID-19 گرفته شده در قرقیزستان

Tainynews – Ainura Akmatova ، سخنگوی وزارت بهداشت ، در 2 ژوئن در یک جلسه توجیهی دولت به 53،662 نمونه آزمایشات COVID-19 از صبح 2 مه در قرقیزستان دریافت شد.

وی گفت 53،580 نمونه آنالیز شده است.

Author: admin