3232 نفر در قرقیزستان با آلوده به ویروس کرونا ارتباط داشتند

3232 نفر در قرقیزستان با آلوده به ویروس کرونا ارتباط داشتند

Tainynews – Ainura Akmatova سخنگوی وزارت بهداشت در 2 ژوئن به یک جلسه توجیهی در دولت گفت: 3232 نفر در قرقیزستان با افراد آلوده به ویروس کرومی ارتباط داشتند.

Author: admin