کمیسیون مرکزی انتخابات بودجه انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری قرقیزستان را تصویب کرد

کمیسیون مرکزی انتخابات بودجه انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری قرقیزستان را تصویب کرد

Tainynews – کمیسیون مرکزی انتخابات بودجه را برای تهیه و انجام انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری تعیین شده در تاریخ 10 ژانویه 2021 به میزان 137 تصویب کرد …

Author: admin