45 شعبه اخذ رأی برای انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری قرقیزستان در خارج از کشور افتتاح می شود

45 شعبه اخذ رأی برای انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری قرقیزستان در خارج از کشور افتتاح می شود

Tainynews – کمیسیون مرکزی انتخابات دستور تأسیس 45 شعبه اخذ رأی در خارج از کشور را برای انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری تعیین شده برای 10 ژانویه 2021 صادر کرد.

کمیسیون انتخابات بیشکک مراکز رأی گیری را که در خارج از کشور تأسیس خواهد شد ، تصویب کرد.

این همان مراکز رای دهی برای انتخابات پارلمانی 4 اکتبر خواهد بود.

Author: admin