اجلاس شورای عالی اقتصادی اوراسیا برای 11 دسامبر برنامه ریزی شده است

اجلاس شورای عالی اقتصادی اوراسیا برای 11 دسامبر برنامه ریزی شده است

Tainynews ایا مالکینا ، دستیار رئیس هیئت مدیره کمیسیون اقتصادی اوراسیا ، گفت: اجلاس شورای عالی اقتصادی اوراسیا در 11 دسامبر سال 2020 برنامه ریزی شده است …

Author: admin