دفتر شهردار بیشکک قصد دارد به جای دادستانی عمومی سوخته ، 2 ساختمان احداث کند

دفتر شهردار بیشکک قصد دارد به جای دادستانی عمومی سوخته ، 2 ساختمان احداث کند

Tainynews – دفتر شهردار بیشکک قصد دارد به جای ساختمان دادستانی عمومی در بخش مرکزی پایتخت ، که در آوریل 2010 سوخته بود ، دو ساختمان بسازد.

دفتر اجرایی شورای محلی بیشکک در یک ساختمان مستقر خواهد شد ، خدمات شهری در ساختمان دوم مستقر خواهند شد. هر دو ساختمان 7 طبقه خواهند داشت.

بودجه برای کارهای طراحی و بررسی اختصاص یافت.

مناقصه در نزدیکترین زمان اعلام خواهد شد.

Author: admin