معاون رئیس کمیته امور خارجه دولت به نام

معاون رئیس کمیته امور خارجه دولت به نام

Tainynews – ورونیکا ایسایوا به عنوان معاون کمیته دولتی صنعت ، انرژی و استفاده از زیر خاک قرقیزستان منصوب شد.

انتصاب توسط سرپرست نخست وزیر آرتم نوویکوف در 25 نوامبر انجام شد.

رئیس کمیته Jyrgalbek Sagynbayev در 26 نوامبر ایسایوا را به کارمندان معرفی کرد.

Author: admin