قزاقستان آماده تأمین سوخت و روان کننده های قرقیزستان است

قزاقستان آماده تأمین سوخت و روان کننده های قرقیزستان است

Tainynews – مدیر اجرایی اتحادیه معامله گران نفت قرقیزستان ، کاناتبک اشاتوف گفت: قزاقستان دو سال از حذف عوارض صادرات سوخت ها و گریس ها در سطح دولت خودداری می کند.

وی گفت که در حال حاضر ، قزاقستان وظیفه صادرات سوخت و روان کننده ها را یک طرفه برداشته است.

قزاقستان اکنون آماده تأمین سوخت و روان کننده های قرقیزستان است. وی گفت: “برخی از شرکت های ما پیش نویس توافق نامه های تأمین سوخت را با طرف قزاقستانی آغاز کردند.”

Author: admin