قرقیزستان یک کشور سکولار است و هیچ دینی به عنوان دین دولتی شناخته نمی شود – به عنوان رئیس جمهور به عنوان رئیس جمهور عمل می کند

قرقیزستان یک کشور سکولار است و هیچ دینی به عنوان دین دولتی شناخته نمی شود – به عنوان رئیس جمهور به عنوان رئیس جمهور عمل می کند

Tainynews تالانت مامیتوف ، رئیس جمهور موقت ، در سخنرانی خود در چهارمین کنفرانس بین المللی “اسلام در دولت سکولار مدرن” که توسط رئیس ستاد رئیس جمهور سویونبک کسمبتوف قرائت شد ، گفت: “قرقیزستان یک کشور سکولار است ، هیچ مذهبی به عنوان دولت و اجباری شناخته نمی شود.”

Author: admin