456 مورد جدید COVID-19 در قرقیزستان در تاریخ 29 نوامبر ثبت شده است

456 مورد جدید COVID-19 در قرقیزستان در تاریخ 29 نوامبر ثبت شده است

Tainynews456 موارد جدید COVID-19 طی 24 ساعت در قرقیزستان ثبت شد ، تیم عملیاتی سراسری برای پاسخ COVID-19 در تاریخ 29 نوامبر گزارش داده است.

بیشکک 110 مورد جدید را گزارش کرد ، منطقه جلال آباد – 102 ، منطقه چوی – 101 ، منطقه ایسیک کول – 37 ، منطقه اوش – 34 ، منطقه باتکن – 30 ، منطقه تالاس – 24 ، شهر اوش – 10 ، منطقه نارین – 8 .

از ماه مارس ، در کل 72،427 موارد عفونت COVID-19 در قرقیزستان تأیید شده است.

382 طی یک روز ، بیماران از COVID-19 و ذات الریه در قرقیزستان بهبود یافتند ، تیم عملیاتی در سراسر کشور برای پاسخ به COVID-19 در 29 نوامبر گزارش داد.

از مارس 63،789 مردم در قرقیزستان از ویروس کرونا بهبود یافته اند.

Author: admin