51 مورد ویروس کرونا در ازبکستان در مجموع به 73 هزار و 145 مورد رسیده است

51 مورد ویروس کرونا در ازبکستان در مجموع به 73 هزار و 145 مورد رسیده است

Tainynews – ازبکستان 51 مورد ویروس کرونا ویروس جدید را از تاریخ 12.30 از اول دسامبر ثبت کرده است.

موارد جدید شامل 5 مورد در کاراکالپاکستان ، 2 مورد در منطقه جیززاخ ، 1 مورد در کشکاداریا ، 5 مورد در منطقه نامنگان ، 4 مورد در منطقه سورهندریا ، 9 مورد در منطقه فرغانه ، 3 مورد در منطقه خوارزم ، 6 مورد در منطقه تاشکند ، 16 مورد در تاشکند است.

کل موارد ویروس کرونا در ازبکستان به 73 هزار و 145 مورد رسیده است.

در مجموع 70337 بیمار بهبود یافتند. میزان بهبودی کروناویرو 96 درصد بود.

2،198 بیمار هنوز تحت عفونت ویروس کرونا قرار دارند.

Author: admin