توزیع کمکی که طی موج ویروس کرونا دوم در بیشکک پیش بینی نشده است – سرپرست شهرداری

توزیع کمکی که طی موج ویروس کرونا دوم در بیشکک پیش بینی نشده است – سرپرست شهرداری

تصویر نماینده

Tainynews Balbak Tulobaev در جلسه امروز شورای محلی بیشکک گفت: توزیع کمک غذایی در طول موج ویروس کرونا دوم پیش بینی نشده است.

سرپرست شهرداری گفت که وضعیت اپیدمیولوژیک در پایتخت پایدار است.

وی گفت: “مردم اکنون کار می کنند ، وضعیت طبیعی است. توزیع کمک ها تاکنون پیش بینی نشده است.”

وی گفت که سازمان های خیریه و بنیادهای بین المللی به کار خود به صورت عادی ادامه می دهند.

Author: admin