کمیسیون مرکزی انتخابات برای صحت امضای جمع شده توسط نامزدهای ریاست جمهوری به مدت 8 روز بررسی می کند

کمیسیون مرکزی انتخابات برای بررسی صحت امضاهای جمع آوری شده توسط نامزدهای ریاست جمهوری به مدت 8 روز

Tainynews – مهلت ارسال امضاهای جمع آوری شده و انتقال سپرده های انتخاباتی توسط نامزدهای ریاست جمهوری در 23 …

Author: admin