6 کارگر پزشکی بیشتر در قرقیزستان با COVID-19 قرارداد می بندند

6 کارگر پزشکی بیشتر در قرقیزستان با COVID-19 قرارداد می بندند

Tainynews – شش کارگر پزشکی با COVID-19 در روز گذشته قرارداد بیشتری بستند.

آنها شامل 2 کارگر پزشکی در بیشکک ، 2 نفر در منطقه جلال آباد ، 1 نفر در منطقه ایسیک کول ، 1 نفر در منطقه چوی بودند.

4 کارگر پزشکی پس از بهبود از بیمارستانها مرخص شدند. 7 کارگر پزشکی از منزوی کردن خود در خانه مرخص شدند.

در مجموع 3،962 کارگر پزشکی با COVID-19 قرارداد بستند ، 3،660 نفر آنها بهبود یافتند.

Author: admin