111 بیمار ویروسی کرونا در وضعیت بسیار جدی در قرقیزستان

111 بیمار ویروسی کرونا در وضعیت بسیار جدی در قرقیزستان

Tainynews – از تاریخ 7 دسامبر 2520 فرد مثبت ویروس کرونا در قرقیزستان بستری می شوند.

32 نفر از آنها (1.2٪) در وضعیت رضایت بخشی قرار دارند.

1،751 نفر (4/69 درصد) از آنها در وضعیت خفیف قرار دارند.

626 نفر (8/24 درصد) از آنها وخیم هستند.

111 نفر (4.4٪) از آنها در وضعیت بسیار جدی هستند.

3،355 نفر در خارج از بیمارستانها از COVID-19 تحت درمان هستند.

Author: admin