هزینه های بودجه قرقیزستان برای سال 2020 در قرائت دوم کاهش یافت

هزینه های بودجه قرقیزستان برای سال 2020 در قرائت دوم کاهش یافت

Tainynews – در 7 دسامبر ، کمیته بودجه و دارایی مجلس در حال بررسی پیش نویس اصلاحیه قانون بودجه دولت جمهوری قرقیزستان برای سال 2020 و پیش بینی 2021-2022 در قرائت دوم است …

Author: admin