اهرم آب سد توکتوگل 13.4 bn m3 است

اهرم آب سد Toktogul 13.4 bn m3 است

Tainynews – با توجه به ایستگاه های الکتریکی JSC ، حجم آب در مخزن توکتوگل از 8 دسامبر به 13.438 میلیارد متر مکعب رسیده است.

ورودی آب 191 متر مکعب در ثانیه ، جریان آب 791 متر مکعب در ثانیه است.

از 8 دسامبر 2019 حجم آب در مخزن 15933000000 متر مکعب بود.

Author: admin