مدیر آژانس دولتی منابع زمین دستگیر شد

مدیر آژانس دولتی منابع زمین دستگیر شد

Tainynews – سرویس ضد فساد کمیته امنیت ملی یک طرح فساد در شرکت دولتی کاداستر تحت آژانس دولتی منابع زمین را در ارتباط با جمع آوری غیرقانونی پول از روسای زیرمجموعه های سرزمینی نشان داد …

Author: admin