دبیر شورای امنیت: “ما علیه همه افراد فاسد خواهیم جنگید”

دبیر شورای امنیت: “ما علیه همه افراد فاسد خواهیم جنگید”

Tainynews ریسكلدی موسائف ، دبیر شورای امنیت ، در جلسه هماهنگی مأمورین اجرای قانون ، دارایی و سایر نهادها در زمینه مبارزه با فساد ، گفت: مبارزه با فساد كار یك آژانس نیست.

وی افزود مبارزه با فساد کار همه نهادهای دولتی است.

وی گفت: “ما علیه همه افراد فاسد خواهیم جنگید ، فارغ از اینكه چه منصبی داشته باشند.”

Author: admin