نمایندگان مجلس با گنجاندن پیش نویس قانون همه پرسی در دستور کار جلسه عمومی پارلمان با نقض تشریفات مخالفت می کنند

نمایندگان مجلس با گنجاندن پیش نویس قانون همه پرسی در دستور کار جلسه عمومی پارلمان با نقض تشریفات ، مخالفت می کنند

Tainynews – عموربک تکبایف ، نماینده مجلس (آتا مکن) امروز در پارلمان گفت که پیش نویس قانون همه پرسی شکل دولت نباید در دستور کار جلسه امروز قرار گیرد تا در قرائت دوم و سوم بررسی شود …

Author: admin