درخت سال نو در میدان Ala-Too در بیشکک روشن شد

درخت سال نو در میدان Ala-Too در بیشکک روشن شد

Tainynews – درخت سال نو امشب در میدان Ala-Too در بیشکک روشن شد.

به همین مناسبت بسیاری از شهروندان در میدان جمع شدند.

افسران پلیس در زمین هستند و از نظم عمومی محافظت می کنند.

Author: admin