کمیسیون مرکزی انتخابات و مأموریت نظارت بر انتخابات OSCE ODHIR درباره مقدمات انتخابات ریاست جمهوری 10 ژانویه بحث می کنند

کمیسیون مرکزی انتخابات و مأموریت نظارت بر انتخابات OSCE ODHIR درباره مقدمات انتخابات ریاست جمهوری 10 ژانویه بحث می کنند

Tainynews – نورجان شیلدابکووا ، رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات امروز با اعضای مأموریت نظارت بر انتخابات محدود ODIHR به رهبری تاماس Meszerics دیدار کرد و در مورد مسائل مربوط به فعالیت های ODIHR برای انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری 10 ژانویه گفتگو کرد …

Author: admin