جینبکوف از این مسئله آگاهی داشت – گناه ماترائیموف از کوه بزرگتر است – اتونبایوا ، رئیس جمهور سابق

جینبکوف از این مسئله آگاهی داشت – گناه ماترائیموف از کوه بزرگتر است – اتونبایوا ، رئیس جمهور سابق

Tainynews رزا اوتونبایوا ، رئیس جمهور سابق ، در مصاحبه ای گفت: گناه معاون سابق رئیس خدمات گمرکی دولت قرقیزستان ، ریمبک ماترائیموف از کوه بزرگتر است

Author: admin