کارمندان KAZ Minerals Bozymchak در مرحله اعتراض شرکت می کنند. شرکت از ماه اکتبر به حالت تعلیق درآمد

کارمندان KAZ Minerals Bozymchak مرحله اعتراض را انجام می دهند. شرکت از ماه اکتبر به حالت تعلیق درآمد

Tainynews – یکی از کارمندان باختیار کاچکیمبایف در حین تجمع خود در 11 دسامبر ، کارکنان KAZ Minerals Bozymchak از دولت می خواهند که به تعلیق شرکت پاسخ دهد و امنیت کارمندان را تأمین کند.

Author: admin