کنوانسیون قانون اساسی برای ادامه کار در پیش نویس قانون اساسی

کنوانسیون قانون اساسی برای ادامه کار در پیش نویس قانون اساسی

Tainynews – بكبوسون بوروباشوف ، رئیس كنفرانس امروز در كنفرانس مطبوعاتی گفت: كنوانسیون قانون اساسی با دستور سرپرست رئیس جمهور تأسیس شد و این دستور مهلت زمانی برای انجام كار را تعیین نكرد.

Author: admin