کنوانسیون قانون اساسی با تهیه پیش نویس قانون اساسی ، اولین مرحله کار را به پایان می رساند

کنوانسیون قانون اساسی با تهیه پیش نویس قانون اساسی ، اولین مرحله کار را به پایان می رساند

Tainynews – رئیس Bekbosun Borubashov در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: – اولین مرحله کار کنوانسیون قانون اساسی به پایان رسید ، مفاد اصلی قانون اساسی مورد بحث قرار گرفت ، پیش نویس تهیه شد.

Author: admin