آب سد توکتوگل 13.2 میلیارد متر مکعب است

آب سد توکتوگل 13.2 میلیارد متر مکعب است

Tainynews – حجم آب سد توکتوگل از 12 دسامبر سال 2020 برابر با 13.252 میلیارد متر مکعب است.

ورودی آب 187 متر مکعب در ثانیه ، خروجی آب 704 متر مکعب در ثانیه است.

از 12 دسامبر سال 2019 حجم آب در مخزن 15.792 میلیارد متر مکعب بود.

Author: admin