معامله 500 میلیون کیلووات ساعت واردات برق با قزاقستان به دلیل مشکلات سیستم انرژی قزاقستان به طور کامل انجام نمی شود: ایستگاه های برق JSC

معامله 500 میلیون کیلووات ساعت واردات برق با قزاقستان به دلیل مشکلات سیستم انرژی قزاقستان به طور کامل انجام نمی شود: ایستگاه های برق JSC

Tainynews مدیر کل ایستگاه های الکتریکی JSC Joldoshbek Achikeyev گفت: – به دلیل مشکلات در سیستم انرژی قزاقستان ، معامله واردات برق به طور کامل انجام نمی شود …

Author: admin