دولت قرقیزستان مخالف اقدام پارلمان برای اجازه دادن به وزارت آموزش و پرورش برای کاهش شهریه در مدارس و دانشگاه ها است

دولت قرقیزستان مخالف اقدام پارلمان برای اجازه دادن به وزارت آموزش و پرورش برای کاهش شهریه در مدارس و دانشگاه ها است

Tainynews – کمیته مسائل اجتماعی ، آموزش ، علوم ، فرهنگ و بهداشت پارلمان قرقیزستان اصلاحیه های قانون آموزش را …

Author: admin