سفیر ، وزیر آموزش و پرورش قرقیزستان درباره حذف دانشکده های پزشکی از لیست سیاه پاکستان بحث کرد

سفیر ، وزیر آموزش و پرورش قرقیزستان در مورد حذف دانشکده های پزشکی از لیست سیاه پاکستان بحث کرد

Tainynews – اریک بیشمیبایف ، سفیر قرقیزستان در پاکستان ، در 9 دسامبر با وزیر آموزش و علوم قرقیزستان المازبک بیشنالیف دیدار کرد و در مورد وضعیت قرار گرفتن چندین دانشکده پزشکی قرقیزستان در لیست سیاه توسط کمیسیون پزشکی پاکستان بحث و گفتگو کرد …

Author: admin