کمیته امنیت ملی در حال بررسی عروسی پسر تاجر جلیل آتامبایف با 1000 مهمان در هنگام شیوع بیماری همه گیر است

کمیته امنیت ملی در حال بررسی عروسی پسر تاجر جلیل آتامبایف با 1000 مهمان در هنگام شیوع بیماری همه گیر است

Tainynews – کمیته امنیت ملی می گوید تحقیقات در مورد عروسی بزرگی که توسط جلیل آتامبایف تاجر برای پسرش با حضور حدود 1000 نفر برگزار شد ، آغاز شد.

Author: admin