موارد Coronavirus در تمام مناطق تاجیکستان تأیید شده است

موارد Coronavirus در تمام مناطق تاجیکستان تأیید شده است

Tainynews آسیا پلاس با مراجعه به وزارت بهداشت گزارش داد: – موارد COVID-19 در تمام مناطق تاجیکستان تأیید شد.

امروز 102 مورد تائید شد که تعداد کل این پرونده ها به 230 پرونده از جمله 110 پرونده در شهر دوشنبه ، 22 پرونده در شهرها و ولسوالی های تحت نظارت جمهوری ، 7 مورد در گورنو-بدخشان ، 21 مورد در منطقه خاتلون ، 70 مورد در منطقه سغد رسید.

Author: admin