کمیته بودجه و بودجه بودجه صندوق بیمه درمانی اجباری را در نظر می گیرد

کمیته بودجه و بودجه بودجه صندوق بیمه درمانی اجباری را در نظر می گیرد

Tainynews – کمیته بودجه و بودجه پارلمان قرقیزستان پیش نویس قوانین مربوط به اجرای بودجه صندوق بیمه درمانی اجباری برای سال 2019 ، تغییرات در قانون بودجه صندوق بیمه سلامت برای سال 2020 و بودجه سال 2021 را بررسی کرد …

Author: admin