اعضای دولت تاجیکستان سوگند یاد کردند

اعضای دولت تاجیکستان سوگند یاد کردند

Tainynews – سرویس مطبوعاتی رئیس جمهور گزارش داد ، اعضای دولت تاجیکستان در مراسمی در کاخ ملت امروز در دوشنبه با حضور رئیس جمهور امامعلی رحمان سوگند یاد کردند.

این مراسم مطابق با ماده 73 موافقت نامه و ماده 8 قانون اساسی درباره دولت تاجیکستان انجام شد.

اعضای دولت به رئیس جمهور سوگند یاد کرده اند که منافع ملت و کشور را بیش از هر چیز می دانند ، انرژی و دانش خود را برای انکشاف اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان با رعایت دقیق قانون اساسی ، قوانین و دستورات ریاست جمهوری هدایت می کنند. آنها متعهد شدند که در تقویت تصویر تاجیکستان در صحنه بین المللی خدمت کنند.

رئیس جمهور رحمان اعضای دولت را موظف کرد که صادقانه به مردم و کشورشان خدمت کنند.

به دنبال پیروزی چشمگیر در انتخابات ریاست جمهوری ، دولت تاجیکستان توسط رئیس جمهور رحمان برکنار شد.

Author: admin