میزان خسارت ناشی از گل و لای در ناحیه لیلک 69 میلیون سود تخمین زده شده است

میزان خسارت ناشی از گل و لای در ناحیه لیلک 69 میلیون سود تخمین زده شده است

Tainynews – به نقل از تورموش ، اکرام مادوماروف معاون نخست وزیر از چندین سایت سیل زده پس از گل و لای در شهر اسفانا ، توگوز-بولاک ، شهرداری های روستایی سمبولا ، ولسوالی لیلک ، منطقه باتکن بازدید کرد.

معاون نخست وزیر از خانه های آسیب دیده ، امکانات زیربنایی بازدید کرد.

خسارت مقدماتی بیش از 69 میلیون سود تخمین زده می شود.

Author: admin