در 2 ماه خطر کمبود مالیات و حق بیمه شرکت های معدنی وجود دارد

در 2 ماه خطر کمبود مالیات و حق بیمه شرکت های معدنی وجود دارد

Tainynews – پاركات تولندیبایف ، نماینده مجلس ، در 17 دسامبر در جلسه پارلمان از دولت س askedال كرد كه چگونه محدودیت های قرنطینه ای و تعلیق شركت های معدنی و سایر مشكلات تجاری بر طرح حق بیمه تأثیر می گذارد.

نمایندگان مجلس گزارش عملکرد بودجه صندوق اجتماعی برای سال 2019 را بررسی می کنند.

به گفته رئیس كابیل عبدالیف ، رئیس خدمات مالیاتی دولت ، كمك های مالیاتی و بیمه ای م enterprisesسسات معدنی ماهانه حدود 750 میلیون مادر است.

عبدالیف گفت ، در ماه نوامبر و دسامبر ، خطر کمبود هم در مالیات و هم در پرداخت صندوق اجتماعی وجود دارد.

Author: admin