37 آمبولانس خریداری شده با پرداخت بلیط ترافیک در قرقیزستان

37 آمبولانس خریداری شده با پرداخت بلیط ترافیک در قرقیزستان

Tainynews – مادامین کاراتایف ، معاون وزیر بهداشت امروز در پارلمان گفت – وزارت بهداشت قرقیزستان به طور کلی 216 آمبولانس برای مدت یک سال دریافت خواهد کرد ، اما هنوز این کافی نیست.

Author: admin