بدهی به چین زیاد است اما برای مدت طولانی پول با شرایط مطلوب برای پروژه های بزرگ زیربنایی قرض گرفته شد: نوویکوف

بدهی به چین زیاد است ، اما پول برای مدت طولانی با شرایط مطلوب برای پروژه های بزرگ زیربنایی قرض گرفته شد: نوویکوف

Tainynews – آرتم نوویکوف ، نخست وزیر موقت ، در جلسه پارلمان در 17 دسامبر گفت: – بدهی به چین بزرگ است ، اما مدت طولانی با شرایط مطلوب برای پروژه های بزرگ ، از جمله پروژه های اقتصادی ، وام گرفته شد …

Author: admin