بازگشت گسترده کارگران مهاجر به قرقیزستان منجر به رشد بیکاری می شود

بازگشت گسترده کارگران مهاجر به قرقیزستان منجر به رشد بیکاری می شود

Tainynews نوریا تمیروا ، رئیس کمیته هماهنگی آسیای میانه در برنامه مشارکت مدنی جنبش در این مراسم به مناسبت روز جهانی مهاجران گفت: بازگشت گسترده کارگران مهاجر از خارج از کشور منجر به رشد بیکاری شد.

Author: admin