درآمدهای بودجه ولسوالی لنین تا پایان سال 265 میلیون سود کاهش می یابد

درآمدهای بودجه ولسوالی لنین تا پایان سال 265 میلیون سود کاهش می یابد

Tainynews – پیش بینی می شود تا پایان سال 2020 ، درآمد بودجه ولسوالی لنین شهر بیشکک 265 میلیون سود کاهش یابد ، رئیس منطقه توکتوزون سلطانوف در روز 5 مه به خبرنگاران گفت …

Author: admin