قرقیزستان ، پاکستان چندین معاملات آموزشی را امضا می کنند

قرقیزستان ، پاکستان چندین معاملات آموزشی را امضا sign می کنند

Tainynews – وزارت آموزش و علوم قرقیزستان و مرکز تحقیقات صلح لاهور در 11 دسامبر میزگردی را به عنوان بخشی از همایش تجاری قرقیزستان و پاکستان “بازنگری جاده ابریشم: قرقیزستان و پاکستان در زمان اتصال” که در بیشکک برگزار شد تشکیل دادند …

Author: admin