ساخت 3 بیمارستان که قبل از پایان سال در قرقیزستان به پایان می رسد

ساخت 3 بیمارستان که قبل از پایان سال در قرقیزستان به پایان می رسد

Tainynews وزیر امور خارجه آژانس معماری و ساختمان دولتی سامات بوروبایف گفت – ساخت 3 بیمارستان قبل از پایان سال جاری به پایان خواهد رسید …

Author: admin