قزاقستان 1083 مورد بهبودی روزانه از ویروس کرونا را گزارش می کند

قزاقستان 1083 مورد بهبودی روزانه از ویروس کرونا را گزارش می کند

Tainynews – قزاقستان 1083 مورد بهبودی روزانه از ویروس کرونا را گزارش کرد و تعداد کل بهبودها از 23 دسامبر به 133،510 بهبود یافت.

تعداد کل بازیابی ها در نور سلطان به 16382 مورد رسید. آلماتی – 16،330 ؛ منطقه قزاقستان شرقی – 14،309؛ منطقه آتیراو – 11،825 ؛ منطقه Karagandinskaya – 11،084؛ منطقه غرب قزاقستان – 7،806؛ منطقه قزاقستان شمالی – 7148 ؛ منطقه Kostanay – 6855؛ منطقه پاولودار – 6841؛ منطقه Akmola – 5708 ؛ منطقه آلماتی – 5629؛ منطقه شیمکنت – 5،285 ؛ منطقه ژامبیل – 4532 ؛ منطقه Mangistau – 3،506 ؛ منطقه Aktobe – 3،495 ؛ منطقه ترکستان – 3،487؛ منطقه کیزیلوردا – 3،288.

Author: admin